A PVK

RÖVID TÖRTÉNET

A Páty Vagyonkezelő és Közmű Üzemeltető kft-t, Páty község Önkormányzata 2002.12.18-án hozott 156/2002.sz határozatával, 3 000 000-Ft jegyzett tőkével, elsősorban vízközmű üzemeltetésre alapította és kötött vele szerződést, másodsorban működését későbbi vagyonkezelési feladatok elvégzésére is tervezték.

A Képviselő Testület döntése folytán 2003. január 01-én ez a vízközmű megkezdte az üzemeltetést, a már korábban, 1997-ben üzemeltetésre, engedélyt kapott szennyvíztisztító telep, és vácumrendszerrel együtt.

Az Üzemeltetési Szerződésben meghatározott víz és csatorna hálózat, valamint a szennyvíztisztító működtetése, használati díjköteles volt, mely Eszközhasználati díjat minden évben a KT határozott meg, a kft felé.

Ugyancsak az Önkormányzat rendelete állapította meg a mindenkori közüzemi víz és csatornaszolgáltatás díját is. Időközben a szennyvíztisztító telep, és vácuumrendszer később kicsinek bizonyult, ezért bővítésre volt szükség, melyet 2010-ben valósítottunk meg. Ezzel együtt már 2010 előtt megindult a vácuumrendszer kiváltása is gravitációsra.

Törzstőke emelést az eltelt 20 év alatt két ízben hajtott végre a tulajdonosi önkormányzat, 2003-ban 6 000 000 Ft-al emelt, míg 2007-ben +24 000 000-Ft-al.

Az engedélyekkel rendelkező vízközmű működtetése a következő évtizedben hol veszteséges, hol nyereséges volt.

2010 tavaszától-nyarától egyre több önkormányzat alakítja át vagyonkezelési modelljét.

Egészen addig Pátyon a vagyonkezelési feladatok szétszórtan jelentkeztek: az Önkormányzat

Faluüzemeltetési csoportja a faluüzemeltetési feladatokat látta el(közterületek rendben tartása, intézményi karbantartási feladatok, stb.), a PVK Kft. a víziközmű- és csatornaszolgáltatással foglalkozott.

A FALUÜZEMELTETÉSI csoport feladatainak és munkavállalóinak PVK Kft.-be történő

integrációjára a víziközmű üzemeltetésének megváltozása, a vagyonkezelési feladatok

ellátásának rugalmasabb biztosítása, adózási szempontok és a jövőbeni vállalkozási, hasznosításai feladatok hatékonyabb ellátása miatt volt szükség.

A teljes integráció két évvel később, 2013.05.01-től jön létre. De kanyarodjunk vissza még a 2010-es évekhez.

1. A víziközmű üzemeltetésének megváltoztatása a 2011. évi CCIX. törvény elfogadása óta nyilvánvaló volt: egy Páty méretű és lakosságszámú település a törvény alapján nem tarthatja meg a víziközmű- és csatornaszolgáltatást saját kézben. A víziközmű és csatornaszolgáltatás üzemeltetési feladatainak átadása más szolgáltatónak, törvényszerűleg együtt jár a víziközmű és csatornaszolgáltatás vagyonelemeinek megtartásával, azaz a vagyonkezeléssel (valamint minden ezzel együtt járó karbantartási, állagmegóvási feladat továbbvitelével).

Az integrációval nem üresítette ki a döntéshozó a gazdasági társaságot, hanem a meglévő eszközeit és know-how-ját a faluüzemeltetés hagyományos feladataira koncentrálta.

2. A vagyonkezelési feladatok ellátása eddig olyan helyzeteket teremtett a községben, hogy több esetben a Faluüzemeltetési csoport a PVK Kft. eszközeit - nehézkesen, adminisztrációval terheltmódon - tudta csak használni. Egy ekkora méretű község nem engedheti meg magának, hogy a 100 % tulajdonában álló társaság eszközei kihasználatlanok legyenek. Az integrációval a tulajdonos ésszerűbben és hatékonyabban tudja megszerveztetni a mindennapi munkavégzést.

A vagyonkezelési feladatok, eszközök és munkavállalók egy szervezetbe tömörítésének következményeként valamennyi beruházási és állagmegóvási feladatot rugalmasabban és egyszerűbben tudja elvégeztetni a tulajdonos.

3. Adózási szempontból a helyzet ugyanolyan maradt az integrációt követően, ugyanis annak ellenére, hogy a társaság áfa alany, egy bizonyos Támogatási Szerződésből kifolyólag a feladatok ellátására kötelezett maradt, éppúgy, mint a Faluüzemeltetési csoport esetében (így az élőmunka-teher költségét nem terheli az áfa). Adózási szempontok tehát nem hátráltatják az integrációt.

4. A következő években tehát a PVK Kft.-t az önkormányzat olyan tiszta profilú vagyonkezelő céggé kívánta átalakítani, amely képes volt arra, hogy a víziközműhöz tartozó vagyonelemek mellett az Önkormányzat más vagyonkezelési feladatai között, az állagmegóvás mellett a beruházási feladatokat is képes legyen ellátni.

Ezen felül, a társaság fejlesztése együtt jár azzal, hogy helyben és környező településeken vállalkozási feladatokat is ellásson a kötelező önkormányzati feladatok ellátását nem veszélyeztetve.

Ezen új elképzelésekkel tehát megindultak a szervezeti átalakulások, a kft feladatainak a törvények rendelkezéseinek megfelelő módosításai, konkretizálásai.

2010 év februárjától a PVK -hoz átkerült az akkori, az önkormányzat Városgazdálkodási csoport 6 fője, és a Kft keretein belül végezték tovább a faluüzemeltetés meghatározott munkáit.

A finanszírozása a PVK felé az Önkormányzattól történt, számla ellenében havonta, és csak a bér és üzemanyagköltsége lett számlázva. A 2010 választások után, 2011 februárjában, közel másfél évre, visszakerült ez a csoport Önkormányzat égisze alá. Ez a másfél év elegendő volt arra, hogy a Faluüzemeltetési csoport kinője magát és önálló vállalkozássá váljon.

De nem ez történt. 2013. április közepétől újra a PVK-hoz integrálódik a Faluüzemeltetés, most már megnövekedett létszámban, és az iskolai takarítókkal együtt.

Viszont ettől az időponttól a finanszírozása már bizonyos EU szabványok, előírások szerinti Támogatás formájában valósul meg. Az év elején, az önkormányzat által meghatározott Kötelező feladatok költségeire felhasznált összegek elszámolása az év végén történik. Ez a szerkezet alaposan megbonyolította a könyvelés munkáját, mivel egy működő vízművekbe történt az integráció. Viszont a falu így meg tudta takarítani a költségekben jelentkező áfát.

Időközben a 2011. december 31-től hatályos, a viziközmű szolgáltatást újraszabályozó 2011. évi CCIX. törvény jelentős változásokat hozott a társaság életében, további működésében. Az állam által újonnan megfogalmazott cél a gazdaságosan működtethető, nagy üzemeltető szervezetek kialakítása. Így a törvény rendelkezései szerint meg kellett kezdeni a tárgyalásokat a vízközművünk betagozódása végett, mely aztán a 2013 év végén a DAKÖV kft-nél került lezárásra.

De még mielőtt ez megtörtént volna, már az év első felében az Önkormányzat döntése szerint elkezdődött a Kft-nél egy újabb üzletág, a Hulladék üzletág kialakítása is.

2013 december 9-én indult az első járata a kukásautónknak, valamint aztán a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésnek is.

Tehát 2013-ban a Kft fő tevékenységei: a Vízközmű; Faluüzemeltetés; Hulladékgazdálkodás. és ezen tevékenységek vállalkozás jogi , munkajogi, hatósági, ügyfélszolgálati,informatikai,stb. kereteinek megléte, majd továbbgyűrűzése 2014, és 2015-re, s majdan 2016-ra is!

Többen nem is értették akkor sem, meg még ma sem, amikor egyes tevékenység támogatásáról volt szó, hogy hogy is áll ez össze.

A 2013 év végén frissen beindult Hulladékgazdálkodási üzletág még számos megoldásra váró problémát hozott át a 2014-es évre is, de ezek folyamatos megoldásai után, reménykeltően néztünk a következő hónapok elé.

A Községüzemeltetési csoport az Önkormányzattal 2014.02.10-én újonnan megkötött megállapodás szerint végezte ez évben is az átvállalt kötelező feladatokat.

Új tartalmakkal is bővült a tevékenysége, pd Kurir terjesztés, zebra őrség, kazánfűtő, galydarálás.

Az év elején régi és új dolgozókból megalakított Műszaki vagy beruházási csoportunk, új vezetővel több, nagyobb községi, beruházási megrendelésekbe kezdett, utak építése, járdák építése, csapadék vízelvezető rendszer kiépítése, buszmegállók alapozása,stb. amelyek szinte az év végéig ki is tartottak.

Az Ügyfélszolgálati és számlázási csoportunk ez év alatt,több mint 28000 számlát készített, melyet saját munkatársaink kézbesítettek.

Fogyasztóvédelmi referens 2014.08.01-től kötelezően alkalmazva volt nálunk is, mivel ezt most már törvény írja elő minden közszolgáltatónak!

Viszont nem számítottunk arra, hogy a 2014-es év második felében megváltozik a kormányzati politika a hulladékgazdálkodással foglalkozó vállalkozások kompenzálásának elosztásaiban.

Ez a változás a 2015-ös év markáns meghatározója lett annak a kérdésnek, hogy hogyan tovább ezzel az üzletággal.

2014 őszétől Pátyon az Önkormányzati választások kapcsán az önkormányzat Testületében személycserék történtek és ez által a PVK Nkft újra a figyelem középpontjába került.

2015 év elején az Önkormányzat döntött a veszteséges Hulladék üzletág leállításáról, 2015 áprilisától átadásáról a Depóniának. Majd ez év májusában a Műszaki csoport létjogosultsága is kérdőjellé vált.

Új Önkormányzati koncepció, szerint a munkák, megrendelések hiányában szintén bezárásra került a Műszaki csoport.

Ezek után tehát a megfogyatkozott 32 fős Kft fő feladatává markánsan a Községüzemeltetési feladatok váltak, nagy kanyar után visszatérve tisztán a 2012-év végi önnálóságra való törekvés megvalósulásához.

A Községüzemeltetésre koncentráló kft, 2015-ben és a következő években egy látszólag konszolidált, kft ,amely a szervezett, szabályozott,működését igyekezett megvalósítani.

Ezekre az évekre, az egyedi és az ismétlődő üzemeltetés főbb csapásirányait és kategóriáit, csoportjait az alábbiak szerint lehet meghatározni:

Községüzemeltetés közterületi feladatok, útkarbantartás, zöldfelület kezelés, több ezer virágtő kiültetése, gondozása,

Községüzemeltetés intézmények folyamatos karbantartása:

Községüzemeltetés Iskola porta, adminisztráció, intézmények takarításai

Hulladékcsoport és gallyfeldolgozás

Sportpályák karbantartás

Építési feladatok

A Felszíni csapadékvíz elvezetés feladatai,árkok takarításai,Füzes patak karbantartása. Ez évben is, a Füzes-patak belterületi szakaszát kétszer tettük rendbe, valamint kikotortuk a patak Kossuth L u-i híd alatti, kikövezett patakmedret teljes egészében. Kiemelném, a patakmeder Nagyrét felöli szakaszának újjá varázslását.

Idős Pátyiak újra láthatják az eredeti, szépen kikövezett medret, csobogót.

Ez évben kiemelt feladat volt a parkosítások, virágágyások telepítése, ezek karbantartása, locsolások. A kánikula alatt, sűrűn, szombat-vasárnap is végezztük a közterületi, hajnali locsolásokat. Ilyenkor még mindig a könyvtárépület alatti karsztvíz lett szivattyúzva, és kilocsolva a növényekre. Általában 4-5m3 víz volt szükséges alkalmanként.

A zöldfelület gondozás havi szinten meghaladja a 150 000m2-t.

Ez évben 1 260 064m2-t nyírtunk le és az ehhez felhasznált üzemanyag 722 037-Ft volt.

2015-ben főleg az alábbi az alábbi utakat javítottuk, kátyúztuk:

József Attila u; Bartók Béla u; Kodály u ; Arany J u; Petőfi S u; Liget u; Tulipán u; Gyártelep u ;Csilla von Boeselager u;

Murváztuk a Levendula utcát többszőr, a Virágvölgy utcát, a Cserfa utcát, a Mézeshegyi utcát.

Sárrázót építettünk a Kölcsey Ferenc utca végén.

Néha szinte "csodát" műveltek a kollégák a gépek, traktorok javítási feladataiban, a Gépműhelyben, így megspóroltunk annyit,hogy lehetőségé vált beszerezni egy új fűnyíró kis traktort, és egy motoros fűnyírót, melyek most már teljes egészében az új sportpálya karbantartásaira vannak beállítva, felhasználva.

Áprilisban sikerült szerződést kötni a Depóniával, így hetente továbbra is mi szedjük a zsákos kommunális lakossági hulladékot az "üdülő területeken, illetve kéthetente a község teljes területén a szelektív hulladékot is.

Áruljuk a "zöld" zsákot, melybe a lakosság a zöld hulladékot gyűjtheti, ezeket havi rendszerességgel szedjük össze.

Napi feladataink az intézményekben a karbantartások, javítások, óvodának különböző kívánságaitól kezdve a Pátyi "karitatív" tevékenységek segítése is. Lombok, gallyak megrendelésre való szecskázása, ,folyamatos bel és külterületi szemétszedések,iskola nyári tisztasági festése ,könyvtári bútorok, berendezések szerelései, nyári leltár,utcai hidak korlátok festése,községi rendezvények segítése,hirdetőtáblák évenkénti felújítása,a községi biztonságtechnikai rendszer kiépítésének segédkezése,alapfeltételek megteremtése, őszi fásítási program,hófogóhálók,falak telepítése,

A 2015-ös évben megindult az iskola épületének szinte teljes körű kihasználása. Ez megnövekedett feladatokat rótt az üzemeltetéssel foglakozó dolgozókra is.

A csoport a hivatal és az iskola teljes takarítási területén összesítve hetente legalább 4500m2-területet takarít ki! A megnövekedett terület további munkaerőt,és a hivatalosan elindított iskolai modern fűtésrendszer hozzáértő szakember foglalkoztatását követelte. Ezen munkák mellett párhuzamosan végezzük az iskolai közétkeztetéssel járó pénzügyi feladatait is, valamint az épület portaszolgálatát napi 18 órában.

A napi feladatok elvégzése mellett a vezetőkre ma már egyre több ellenőrzési feladat hárul.

Heti, dokumentált ellenőrzéssel próbáljuk meg a minőségi szintet egyre emelni az iskola takarításában.

Bevezettük az alkoholszonda használatát, szerencsére még nem történt olyan ellenőrzési alkalom, mely miatt dolgozót kellett volna elmarasztalni., vagy eltávolítani.

Napi-havi üzemanyag ellenőrzés történik, visszaélésre nincs lehetőség.

Sajnos ez évben is kiemelt feladatot jelentett, a közterületeken, belterületen az illegálisan elhelyezett hulladék eltávolításával kapcsolatos tevékenységünk.

Külterületen három nagyobb akcióval tisztítottuk meg a Jegenyést, a Pincehegyet, a Fenyves-erdő részeit.

2014 elejétől, így 2015-ben is a PVK kiemelt feladattá vált a közmunkásokkal kapcsolatos teendők, feladatok elvégzése is.

A közmunka program, pályázat elkészítésével indul. 2015-ben két ilyen pályázatot adtunk be. Májusban 7 fővel indult a program , ez a létszám az év folyamán folyamatosan változott. A most futó program szerint 6 fő férfi,és 1 fő nő közmunkásunk szerződése 2016 február végéig tart.

Ők is az év közben számtalan munkában vettek részt, a karbantartásoktól kezdve a zöldhulladék szedésig szinte mindenben. Amennyiben a jövőre is sikerülne pályázaton nyerni, biztos, hogy a közterületi feladatokban megint helyük lenne nálunk.

A jelenlegi formában az ehhez a feladathoz tartozó, illetve kapcsolódó adminisztratív tevékenység a 1,5 fős központ feladata. A munka egy teljes 8, illetőleg egy 4-órás számviteli, humán és közigazgatási ismeretekkel rendelkező, tanult munkaerőt kíván, komplett irodai felszereléssel, informatikai megoldásokkal kialakítva, akiknek szoros kapcsolata van a hatóságokkal, munkaügyi központokkal, valamint a kormányhivatalok igazságügyi, pártfogó felügyeleti szolgálatával is.

Ugyanis a vállalkozásunk tavaly óta kijelölt munkahely azok számára, akik szabadságvesztésüket, vagy pénzbüntetésüket közérdekű munkavégzésre változtatja.

Ezzel a feladattal kapcsolatos költségeket 2016-ra újra be kellett terveznünk, mert a közérdekű munkavégzésre jelentkezők száma úgy vesszük észre, hogy egyre nő.

Egy 8 órás, és egy 4 órás adminisztratív dolgozónk végzi a cég összes ilyen jellegű ügyeit, beleértve még az intézmények bérleti tevékenységével járó szerződéseket is.

Kiemelt feladatink 2015-ban az alábbiak voltak:

A Nagyréten felállított Trianoni Kettős kereszt alapozása, felállítása

Az 56-os emlékmű alapozása, részvétel a felépítésben

Iskola tisztasági festése

A Csicsergő óvi pajta bontása

Járdaépítés a Torbágyi úti pincék előtt

Testvérvárosi találkozó előkészületei

Tervek, elképzelések a 2016-os évre

Az előre beharangozott új közszolgálati törvény és a vele kapcsolatosan változó hulladékgazdálkodási rendeletek remélhetőleg a 2016 évben még nem fog jelenteni számunkra visszalépést, ezért a Depónia féle szerződés szerinti, vagyis a zsákos kommunális hulladékszedést és a szelektív hulladékszedés feladatait és bevételeit továbbra is betervezzük.

Ugyancsak tervünk a jövőben is a lakosság felé a különböző szolgáltatások, bérmunkák, bérvágások, stb. végzése.

Szolgáltatásunk maradna a JCB-vel végzett földbérmunkák, vagy a különböző szállítások kisteherautóval.

Tervünk volt egy mérsékelt formában kialakított hulladékudvar a lakosság számára, mely mára már meg is valósult.